Nordre Øyeren naturreservat


Nordre Øyeren naturreservat er på 62,6 km² hvorav 55,1 km² er vann. Området omfatter innsjøene Svelle og nordre del av Øyeren samt litt av Glomma og Leira. Deltaet er nordens nest største delta (Carlstad-deltaet er på 90 km²) på 56 km² hvorav 20 km² består av deltaslette og øyene utgjør 7 km² av dette. Deltasletten består av en mosaikk av øyer, viker, kanaler, råker, evjer og laguner som danner grunnlag for meget varierte naturtyper (biotoper) som danner grunnlaget for et meget variert flora og fauna med fisker, amfibier, fugler og pattedyr.
     Største delen av området ligger i Fet, Rælingen og Enebakk i Akershus fylke. Norges artsrikeste område på vannplanter (50 arter) og fisk (22 arter). Fiskeørn, skarv og hegre trekker inn fra områder rundt for å fiske. I tillegg er det et stort trekkområde og overvintringsområde for vannfugl.

BILDET: Glomma renner inn i innsjøene Svelle og Øyeren i nord. I bakgrunnen sees Heksebergfjellet og Asakmarka .  Foto: © Harald Gjerde