Nordre Øyeren naturreservat:


Øyeren prosjektet

 


Bakgrunn Målsetting Styringsorgan Delundersøkelser Regulering Diverse

BAKGRUNN

Våren og sommeren 1991 var uvanlig kald og tørr, noe som førte til sen oppfylling i Øyeren. Dette resulterte i sterke ønsker fra brukere, oppsittere og miljøinteresser om en annen manøvrering av reguleringen i Øyeren, eller med andre ord, å få en oppmyking av reglementet.
   Konfliktområdene var lav vannstand ut over våren som gir skjemmet utseende og sandflukt. Det ble også trukket fram at friluftsfolket med sine båter hadde vanskeligheter med å komme ut før 15. mai. Gjeddas manglende gytesuksess ble også sterkt trukket fram sammen med at lav vannstand om våren ville kunne kunne gi økt erosjon ved utløpselvene. Ønskene kom særlig fra de som skal ivareta de naturfaglige og allmenne interesser kanalisert gjennom Fylkesmannen og fylkeskommunen i Akershus.
   Den mer direkt foranledning til at spørsmålet ble tatt opp var at GLBs konsesjon av 29. juni 1934 for reguleringen av Øyeren var gitt for 50 år for de private deltagerne i reguleringen. Allerede i 1982 søkte GLB om ny konsesjon for private deltagere. NVE hadde avgitt sin innstilling til departementet i 1990. Her ble naturlig nok ikke manøvreringsreglementet tatt opp til diskusjon, bl.a. fordi ca. 30% av reguleringsdeltagerne hadde tidsubegrenset konsesjon, uten adgang til å revidere vilkårene.
   GLBs søknad ligger fortsatt i Olje- og energidepartementet.
   Siden reglementet var fra 1934 og brukerinteressene hadde endret seg mye, blant annet flere fritidsbåter og nedlagt fløtning, gikk GLB i dialog med mijøvernavdelingen som i 1991-93 lå hos fylkeskommunen med tanke på en revisjon av reglementet. Man mente det burde være mulig å komme fram til et reglement som var mer i takt med tiden og som ville være bedre for alle parter. Reglementet fra 1934 legger bl.a. betydelig vekt på at forholdene skal være gunstige for sortering og transport av tømmer med slepebåter over Øyeren som pågikk fra forsommeren og fram mot vinteren. Denne virksomheten ble avsluttet i 1985.
   I brev datert 14. mars 1994 ble GLB av departementet bedt om å utforme et forslag til endret praktisering av manøvreringsreglementet. Departementet forutsatte at den endrede praktisering skulle gjennomføres innenfor rammene av gjeldene reglement.

GLB mente at de forutsetninger som var lagt til grunn for tidligere skjønn og erstatningsoppgjør ikke skulle endres så mye at det ville føre til krav om skjønn. GLB utformet sammen med miljøvernavdelingen et forslag til prøvereglement som be oversendt NVE i mai 1994. Det ble lagt vekt på at Øyeren har mange brukerinteresser som skal ivaretas, bl.a. naturreservatet som en viktig trekklokaitet for fugl. Man så det som hensiktsmessig i første omgang å ha en prøveperiode på 5 år.
   Forslaget ble av forvaltningen (NVE) sendt på høring til alle berørte kommener, både rundt Øyeren og nedenfor Øyeren og til organisasjoner. Kort oppsummert var resutatet at kommunene rundt Øyeren var positive til forslaget, mens kommunene nedenfor Øyeren, sammen med Fylkesmannen i Østfold, til dels var svært negative. De påpeker at vannstandsendringer i helgene sommer og høst vil medføre uheldig forhold for brukerne og naturfaglige forhold.
   Olje- og energidepartementet ga i januar 1996 tilladelse til en 5-årsperiode å utprøve et justert reglement for Øyeren. Det ble lagt noen flere restriksjoner på prøvereglementet enn i forslaget, men hovedtrekkene var de samme.
   I det samarbeidet som ble innledet med Akershus fylkeskommune i 1993 var man enige om å sette i gang naturfaglige undersøkelser. Disse undersøkelsene skal både gi svar på fordelene og ulempene for naturfalgige forhold ved et justert reglement og skaffe nødvendige kunnskaper om reservatet. Finansieringen er i hovedsak besørget av Akershus fylkeskommune og GLB.

Innholdet er hentet fra: Berge, Dag. 1997. Miljøfaglige undersøkelser i Øyeren i forbindelse med ny praktisering av reglement for vannstandsreguelring. Sammenfattende fagrapport desember 1997. 24s. Akershus fylkeskommune. Upublisert.

Artikkelen er gjengitt fra offentlige publikasjoner og er derfor ikke beskyttet av åndsverkloven (jfr. § 9). Innholdet kan kopieres og gjøres tilgjengelig for allmennheten uten tiladelse av opphavsmannen.

 

MÅLSETTING

Formålet med undersøkelsene er å skaffe nok basiskunnskap om de naturfaglige sammenhenger slik at man kan anbefale et mer tilpasset manøvreringsreglement i fremtiden. Det er først og fremst deltaområdet som står i fokus, og det er fugl og fisk som er de viktigste enkeltfaktorer, og som de andre delprosjektene skal bygge opp rundt. Styringsgruppen har sett det som viktig at det skjer et interaktivt samarbeide mellom de ulike delprosjektene, de det er sammenheng melom de ulike fagfeltene som må forstås for å kunne enes om et godt manøvreringsreglement. Styringsgruppen har i starten av prosjektet formulert følgende konkrete målsetninger som skal kunne besvares når undersøkelsene er ferdig.

 

STYRINGSORGAN

Styringsgruppen
Følgende personer sitter i styringsgruppen:
Jan Terjer Hanssen, Akershus fylkeskommune (formann)
Knut Bjørndalen, Akershus fylkeskommune (sekretær)
Åsmund Sæther, Fylkesmannens miljøvernavdeling
Jon Arne Eie, Glommen og Laagens Brukseierforening
Jan H. L´Abee Lund, Norges vassdrag og energi direktorat (NVE)
Olav Ødegård, Norsk LECA
Arne H. Erlandsen, Environmental Consultans

Fagruppen
Faggruppen bestemmer det faglige opplegget for de ulike delundersøkelsene og påser at den nødvendige koordinering og samarbeid skjer. Fagruppen er underlagt styringsgruppen og består av følgende personer:
Erik Arnkvern, Fylkesmannens miljøvernavdeling (formann)
Gunnar Andersen, oppsynsmann i N.Ø. naturreservat
Kåre Knudsen, Glommen og Laagens Brukseierforening
Lars Størseth, Direktoratet for naturforvaltning

 

DELUNDERSØKELSER

Det ble utført 6 delundersøkelser som er sammenfattet i en hovedrapporten Miljøfaglige undersøkelser i Øyeren 1994-2000 (PDF, 2 Mb)

 

DIVERSE

NIVA truer NØBI om å holde seg unna.
I 1993 pubiserte NIVA en statusrapport for Øyeren med tittelen «Øyeren i Akershus: Naturfaglig statusrapport 1992.» Rapporten er laget etter oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo & Akerhus. Bakgrunnen for arbeidet er den nye konsesjonsrunden for reguleringen av Øyeren-bassenget som GLB nå prøver å få fornyet. Med bakgrunn i mye kritikk av regueringen i Øyeren er det nå bevilget 10 millioner kroner for å kartlegge effekter ved reguleringen av Øyeren. Hovedaktør er NIVA og prosjektet er ikke sendt ut på anbud slik normal praksis tilsier ved slike store oppdrag. Da rapporten ikke gir et helt korrekt bilde av dagens kunnskapsstatus i Øyeren ga NØBI i brev av 17. mars 1994 adressert Bjørn Rørslett ved NIVA en del tilleggsinformasjon med referanser som vil komme godt med ved en totalvurdering av Øyeren. I en meget sint telefon fra Bjørn Rørslett ved NIVA ble Leif Gjerde truet og bedt om å holde seg unna. Det er tydeligvis mye penger som står på spill for NIVA, som tilsynelatende ikke ønsker konkurranse.
Gjengitt fra NØBI nyhetsbrev nr. 12 - 30. mai 1994. ISSN 0804-0583. © NØBI, 1994.


 

Oppdatert 23. februar 2006
Opprettet 23. februar 2006
Redaktør: Harald Gjerde
     © Øyeren informasjonssenter      

Øyeren informasjonssenter
Postboks 247
2001 Lillestrøm
e-post: nordreoyeren@naturreservat.no