NATURGEOGRAFI
berggrunn hydrologi vannkvalitet flom deltaets historie deltaets utvikling

 


Elvene Nitelva, Leira og Glomma renner ut i Svelle og Øyeren. Disse elvene flommet tidligere over og tok med seg sedimenter som legges igjen i innsjøen og danner nordens største innlandsdelta.
     Dette har dannet grunnlaget for en rekke naturmiljøer som er levestedet for planter og dyr. Norges artsrikeste vannplante- og fiskefauna finnes i innsjøen. Hele 24 fiskearter er registert. Om sommeren brukes deltaet fast av bl.a.  fiskeørn, storskarv, isfugl og en rekke nattsangere. Høsten er det utbredt fugletrekk av vadere, ender og gjess. Over 1000 sangssvaner fra nordlige Russland overvintrer hver vinter. Av pattedyr er området rikt på bever, elg, rådyr, rev og grevling som kan treffes hver kveld ved turer i delta-området.

d

Alle bilder: © Harald Gjerde